· Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский

· Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский

· 1 мГн индуктивтілігі бар орауыш тоғының лездік мәні i=14.1Sin(100t+p/2) A теңдеуге сәйкес келеді. Орауыштың реактивті (белсенді емес) қуатын анықтаңыз.//10 ВАР

· 15кОм кедергісі бар резисторға параллель жалғанатын резистордың мәнін тізбектің кіріс кедергісі 10 кОм болған кезде анықтаңыз.//30 кОм

· 15кОм кедергісі бар резисторға параллель жалғанатын резистордың мәнін тізбектің кіріс кедергісі 10 кОм болған кезде анықтаңыз.//30 кОм

· 1мГн индуктивтілігі бар орауыш тоғының лездік мәні i=14.1Sin(100t+p/2) A теңдеуге сәйкес келеді · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский. Орауыштың реактивті (белсенді емес) қуатын анықтаңыз.//10 ВАР

· 2 кедергі параллель жалғанған тізбектегі кернеулер қатынасы://U=U1=U2

· 2 кедергі параллель жалғанған тізбектегі кернеулер қатынасы://U=U1=U2

· 2 кедергі тізбектей жалғанған тізбектегі кернеулер қатынасы://U=U1+U2

· 2 кедергі тізбектей жалғанған тізбектегі кернеулер қатынасы://U=U1+U2

· R, L, C элементтері бар тізбектің реактивті (белсенді емес) кедергісі ... тең.//

· R, L, C элементтері бар тізбектің реактивті (белсенді емес) кедергісі ... тең.//

· R, L, C элементтері тізбектей жалғанған айнымалы ток тізбегіндегі кіріс кернеу://U=UL+UR+UC

· R, L, C элементтері тізбектей жалғанған айнымалы · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский ток тізбегіндегі кіріс кернеу://U=UL+UR+UC

· R, L, C элементтерінің параллель жалғанған сұлбасындағы резонансты ... деп атайды.//Ток резонансы

· R, L, C элементтерінің параллель жалғанған сұлбасындағы резонансты ... деп атайды.//Ток резонансы

· R, L, C элементтерінің тізбектей жалғанған сұлбасындағы резонансты ... деп атайды.//Кернеулер резонансы

· R, L, C элементтерінің тізбектей жалғанған сұлбасындағы резонансты ... деп атайды.//Кернеулер резонансы

· R, L, C элементтерінің тізбектей жалғанған сұлбасындағы ток күші ... тең.//

· R, L, C элементтерінің тізбектей жалғанған сұлбасындағы ток күші ... те · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольскийң.//

· R, L, C элементтерінің тізбектей жалғанған сұлбасындағы толық кедергі ... тең.//

· R, L, C элементтерінің тізбектей жалғанған сұлбасындағы толық кедергі ... тең.//

· Айнымалы ток тізбегіндегі активті (белсенді) қуат ... өлшенеді.//Вт· Айнымалы ток тізбегіндегі активті (белсенді) қуат ... өлшенеді.//Вт

· Айнымалы ток тізбегіндегі кернеудің әсерлік мәні://

· Айнымалы ток тізбегіндегі кернеудің әсерлік мәні://

· Айнымалы ток тізбегіндегі реактивті (белсенді емес) қуат ... өлшенеді.//ВАР

· Айнымалы ток тізбегіндегі реактивті (белсенді емес) қуат ... өлшенеді.//ВАР

· Айнымалы ток тізбегіндегі токтың әсерлік мәні://

· Айнымалы ток тізбегіндегі токтың әсерлік мәні://

· Айнымалы ток тізбегіндегі толық қуат ... өлшенеді.//ВА

· Айнымалы ток тізбегіндегі толық қуат ... өлшенеді.//ВА

· Айнымалы ток тізбегіндегі · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский электр қозғауыш күшінің әсерлік мәні://

· Айнымалы ток тізбегіндегі электр қозғауыш күшінің әсерлік мәні://

· Айнымалы ток тізбегінің активті (белсенді) кернеуін есептеуге арналған теңдеуді көрсетіңіз.//Ua=Ucosj

· Айнымалы ток тізбегінің активті (белсенді) кернеуін есептеуге арналған теңдеуді көрсетіңіз.//Ua=Ucosj

· Айнымалы ток тізбегінің активті (белсенді) тогын есептеуге арналған теңдеуді көрсетіңіз.//Іa=Іcosj

· Айнымалы ток тізбегінің активті (белсенді) тоғын есептеуге арналған теңдеуді көрсетіңіз.//Іa=Іcosj

· Айнымалы ток тізбегінің реактивті (белсенді емес) кернеуін есептеуге арналған теңдеуді көрсетіңіз.//Uр=Usinj

· Айнымалы ток тізбегіні · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольскийң реактивті (белсенді емес) кернеуін есептеуге арналған теңдеуді көрсетіңіз.//Uр=Usinj

· Айнымалы токтың 50 Гц жиілігіндегі 5 мкФ сыйымдылығы бар конденсатордың кедергісін анықтаңыз.//640 Ом

· Айнымалы токтың 50 Гц жиілігіндегі 5 мкФ сыйымдылығы бар конденсатордың кедергісін анықтаңыз.//640 Ом

· Берілу тұрақтысының өрнегін көрсетіңіз//

· Бір қалыпты жүктеме жұлдыз схемасы бойынша қосылған. Желілік кернеу 380 В. Фазалық кернеу неге тең?//220 В

· Бір-біріне параллель жалғанған екі тармақтан тұратын сұлбадағы кіріс кедергіні анықтаңыз. //

· Бір-біріне параллель жалғанған екі тармақтан тұратын сұлбадағы · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский кіріс кедергіні анықтаңыз.//

· Біртекті емес дифференциалдық теңдеудің дербес шешуін токтың ... деп атайды.//Мәжбүрлік құраушысы

· Бұрыштық жиілік … формуламен анықталады.//

· Бұрыштық жиілік … формуламен анықталады.//

· Ваттметр қандай қуатты көрсетеді?//Активті (белсенді) қуатты

· Ваттметр қандай қуатты көрсетеді?//Активті (белсенді) қуатты

· Генератор орамалары қандай әдістермен қосылады?//Жұлдызша, үшбұрыш

· Дюамель интегралының көмегімен есептеуді неше сатыға бөледі?//4

· Егер бұрыштық жиілік 314 рад/c болса, онда айнымалы токтың периоды мен жиілігін анықтаңыз. //T = 0,02 c; f = 50 Гц.

· Егер бұрыштық жиілік 314 рад/c болса, онда айнымалы токтың периоды мен жиілігін анықтаңыз. //T · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский = 0,02 c; f = 50 Гц.

· Егер жалпы ток I =9 А болса, I1 мен I2 токтарды анықтаңыз.//I1= 3 А; I2= 6 А;

· Егер жалпы ток I =9 А болса, I1 мен I2 токтарды анықтаңыз.//I1= 3 А; I2= 6 А;

· Егер сүзгі қосылған жүктеменің кедергісі өте үлкен болса, яғни теориялық тұрғыдан шексіздікке ұмтылса, онда көбіне ... қолданады,// - сүзгілерін

· Егер сызықты электр тізбегінің сипаттамалық теңдеуінің дәрежесі бірге тең болса, онда оның түбірі қандай болады?//Теріс нақты бір түбірі болады.

· Егер төртполюстілік симметриялы болса , онда қайталанатын кедергісі өрнегін көрсетіңіз.//

· Егер үш · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский фазалы қорек көзі жұлдызша жалғанса, онда желілік кернеу фазалық кернеуден ... болады.// есе көп

· Егер үш фазалы қорек көзі ұщбұрышша жалғанса, онда желілік кернеу мен фазалық кернеу ... болады.//

· Егер электр қабылдағыш симметриялы болса, онда фазалық токтар өзара тең және желілік токтар да өзара тең, бірақ фазалары ... ығысқан болады.//1200 - қа

· Екі кіріс және екі шығыс қысқыштары бар электр тізбегін ... деп атайды.//Төртполюстілік

· Екі фаза арасындағы кернеу қалайаталады?//желілік

· Екіұштының жұмыс істеуінің резонанстық режімі деп кіріс кедергісі ... болатын режімді айтады.//Тек активті (белсенді)

· Екіұштының жұмыс · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский істеуінің резонанстық режімі деп кіріс кедергісі ... болатын режімді айтады. //Тек активті (белсенді)

· Желілік кернеу болса, фазалық кернеу ... болады.//

· Жолақ фильтрлерді алу үшін төменгі және жоғары жиілікті фильтрлерді қалай жалғау қажет?//Каскадты жалғау қажет

· Жүктемені төрт тізбектей жалғанған 6 В ЭҚҚ бар, 20 Ом ішкі кедергілері бар батареялармен қоректендірген кездегі оған түсетін кернеуді анықтаңыз. Тізбектегі ток 0,1 А//16 В

· Жүктемені төрт тізбектей жалғанған 6 В ЭҚҚ бар, 20 Ом ішкі кедергілері бар батареялармен қоректендірген кездегі оған түсетін кернеуді анықтаңыз. Тізбектегі ток 0,1 А.//16 В

· Идеальды фильтрлердің өшіру облысы дегеніміз · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский не?//Фильтрдің өшу коэффициенті нольден өзге болатын жиіліктер диапазоны.

· Индуктивтілік ... өлшенеді.//Генримен

· Индуктивтілік ... өлшенеді.//Генримен

· Индуктивтілік кедергісі қалай анықталады?//

· Индуктивтілік кедергісі қалай анықталады?//

· І2 токты түйіндік потенциалдар арқылы анықтаңыз//

· І2 токты түйіндік потенциалдар арқылы анықтаңыз.//

· І3 токты контурлық токтар арқылы көрсетіңіз.//І3=І33

· І3 токты түйіндік потенциалдар арқылы анықтаңыз.//

· І3 токты түйіндік потенциалдар арқылы анықтаңыз.//

· І5 токты контурлық токтар арқылы көрсетіңіз.//І5=І11-І22

· І5 токты контурлық токтар арқылы көрсетіңіз.//І5=І11-І22І · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский3 токты контурлық токтар арқылы көрсетіңіз.//І3=І33

· Катушканың актив кедергісі 5 Ом, ал оның толық кедергісі Z=30 Ом. Фазалар ығысу бұрышын тап.//0.16

· Кедергі ... өлшенеді.//Оммен

· Кернеу ... өлшенеді.//Вольтпен

· Кернеу ... өлшенеді.//Вольтпен

· Кернеудің лездік мәні үшін жазылған теңдеу: u=169Sin(ωt+π/2). Тізбекке параллель жалғанған вольтметрдің көрсеткішін анықтаңыз.//120 В

· Кернеудің лездік мәні үшін жазылған теңдеу: u=169Sin(ωt+π/2). Тізбекке параллель жалғанған вольтметрдің көрсеткішін анықтаңыз.//120 В

· Кирхгофтың бірінші заңы бойынша теңдеу тізбектегі//Түйінге жазылады

· Кирхгофтың бірінші заңы бойынша теңдеу тізбектегі//Т · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольскийүйінге жазылады

· Коммутация деп тізбектерді ... атайды.//Барлық жауаптар дұрыс

· Коммутацияның бірінші заңын көрсетіңіз?//

· Коммутацияның екінші заңын көрсетіңіз?//

· Қандай фильтрлер k-фильтрлер деп аталады?//Бойлық кедергісі мен көлденең кедергісінің көбейтіндісі тұрақты фильтрлер

· Қандай фильтрлер m-фильтрлер деп аталады?//Бойлық кедергісі мен көлденең кедергісінің көбейтіндісі жиілікке тәуелді фильтрлер

· Қондырғының толық қуаты S=800 ВА. Қуаттың актив бөлігін өлшейтін ваттметрдің көрсетуі 720 Вт-қа тең. Қуат коэффициентін анықта.//0,9

· Лаплас теңдеуін көрсетіңіз.//

· Лапластың кері түрлендіру өрнегін көрсетіңіз//

· Лапластың тікелей түрлендіру өрнегін көрсетіңіз//

· Лапластың тікелей · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский түрлендіруінің негізгі қасиеттері//Барлық жауаптар дұрыс

· Машинаның қозғалмайтын бөлігі://Статор

· Машинаның қозғалмалы бөлігі://Ротор

· Оператор түрінде жазылған Кирхгофтың бірінші заңының теңдеуі//

· Оператор түріндегі Кирхгофтың 2- ші заңының математикалық теңдеу арқылы жазылуы//

· Орамдар үшбұрыштап жалғанған тізбекте Iф=20 А болғандағы желілік ток неге тең?//34,6 А

· Орамдары жұлдызша жалғанған тізбекте фазалық ток Iф=10 А-ге тең, желілік токты табу керек?//10 А

· Орауыш пен конденсатор тізбектей жалғанған. Орауыштың индуктивтігі 10 мГн кезде тізбекте 100 кГц жиілікте резонанс орын алады. Конденсатордың сыйымдылығын анықтаңыз · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский.//25,5 пФ

· Орауыш пен конденсатор тізбектей жалғанған. Орауыштың индуктивтігі 10 мГн кезде тізбекте 100 кГц жиілікте резонанс орын алады. Конденсатордың сыйымдылығын анықтаңыз.//25,5 пФ

· Өзаралық шартын қанағаттандыратын төртполюстіліктер үшін, коэффициенттер мына қатыста болады//

· Өзінің тармақтарында энергия көздері болатын төртполюстілікті ... деп атайды.//Активтік

· Өзінің тармақтарында энергия көзі болмаған жағдайда төртполюстілікті ... деп атайды.//Пассивтік

· Өткізу облысынды k-фильтрлерінің сипаттамалық кедергісі қандай болады?//әр уақытта активті болады

· Өтпелі процестерді есептеудің ... әдісі деп, дифференциалдық теңдеудің шешуін мәжбүрлік және еркін құраушылардың қосындысы түрінде көрсету әдісін айтады.//Классикалық

· Өтпелі процестің пайда болу себебі//Коммутация

· Өшіру · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский облысынды k-фильтрлерінің сипаттамалық кедергісі қандай болады?//әр уақытта реактивті болады

· Параллель жалғанған екі кедергінің эквиваленттік кедергісі//

· Параллель жалғанған екі кедергінің эквиваленттік кедергісі//

· Пассивтік төртполюстіліктің теңдеулері жазылуының неше түрі бар?//6

· Резисторда бөлінетін қуат 1 Вт – тан аспауы керек. Егер оның кедергісі 10 кОм болса, онда резистордың максималды тогы мен қуатын анықтаңыз.//I=0,01 A; U=100 B.

· Резисторда бөлінетін қуат 1 Вт – тан аспауы керек. Егер оның кедергісі 2,5 кОм болса, онда резистордың максималды тоғы мен қуатын анықтаңыз.//I=0,02 A; U=50 B.

· Резисторда бөлінетін қуат 1 Вт – тан аспауы керек · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский. Егер оның кедергісі 10 кОм болса, онда резистордың максималды тоғы мен қуатын анықтаңыз.//I=0,01 A; U=100 B.

· Резисторда бөлінетін қуат 1 Вт – тан аспауы керек. Егер оның кедергісі 2,5 кОм болса, онда резистордың максималды тоғы мен қуатын анықтаңыз.//I=0,02 A; U=50 B.

· Резонанс контурының сапалылығы немесе резонанс коэффициенті//

· Симметриялы резисторлық қабылдағыш үшфазалы электр торабына жұлдызша схемасы бойынша жалғанған. Егер қабылдағышты үшбұрыш схемасына ауыстырып жалғаса, ол тұтынатын активті қуат қалай өзгереді? //Үш есе артады

· Симметриялық қабылдағыш жағдайында барлық желілік және фазалық токтардың әсерлік · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский мәндері//

· Симметриялық режим жағдайында ток әр фазада Э.Қ.К – нің осы фазалары бойынша ... бұрышына қалып отырады.//

· Симметриялық төртұштының өшу коэффициенті нені сипаттайды?//Төртұштының шығысындағы кернеудің (немесе токтың) абсолюттік мәнінің оның кірісіндегі мәнімен салыстырғандағы өзгерісін сипаттайды.

· Симметриялық үш фазалық жүйеде фазалық кернеудің әсерлік мәндері//

· Синусоидалы ток тізбегіндегі индуктивтілік арқылы өтетін ток пен оған түсетін кернеудің арасындағы фазалар ығысу бұрышы қандай болады?//Кернеу токтан 900 – қа алға озады.

· Синусоидалы ток тізбегіндегі индуктивтілік арқылы өтетін ток пен оған т · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольскийүсетін кернеудің арасындағы фазалар ығысу бұрышы қандай болады?// Кернеу токтан 900 – қа алға озады.

· Синусоидалы ток тізбегіндегі кедергі (резистор) арқылы өтетін ток пен оған түсетін кернеудің арасындағы фазалар ығысу бұрышы қандай болады?//0 – ге тең

· Синусоидалы ток тізбегіндегі кедергі (резистор) арқылы өтетін ток пен оған түсетін кернеудің арасындағы фазалар ығысу бұрышы қандай болады?//0 – ге тең

· Синусоидалы ток тізбегіндегі сыйымдылық арқылы өтетін ток пен оған түсетін кернеудің арасындағы фазалар ығысу бұрышы қандай болады?//Ток кернеуден 900 – қа алға озады.

· Синусоидалы ток тізбегіндегі · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский сыйымдылық арқылы өтетін ток пен оған түсетін кернеудің арасындағы фазалар ығысу бұрышы қандай болады?//Ток кернеуден 900 – қа алға озады.

· Суреттегі тізбектің бөлігіндегі кернеу ... тең.//Uac= φa- φc=IR-E

· Суреттегі тізбектің бөлігіндегі кернеу ... тең.//Uac= φa- φc=IR-E

· Сызықтық дифференциалдық теңдеулерді шешу әдісін көрсетіңіз//Барлық жауаптар дұрыс

· Сыйымдылық ... өлшенеді.//Фарадпен

· Сыйымдылық ... өлшенеді.//Фарадпен

· Сыйымдылық кедергісі қалай анықталады?//

· Сыйымдылық кедергісі қалай анықталады?//

· Таралу коэффициентінің өрнегі//

· Тек ғана симметриялық төртұштылар қанағаттандыратын шартты көрсетіңіз?//A=D

· Тізбектегі ... болған кезде кернеу резонансы орын алады · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский.//

· Тізбектегі ... болған кезде кернеу резонансы орын алады.//

· Тізбектей жалғанған екі кедергінің эквиваленттік кедергісі//R=R1+R2

· Тізбектей жалғанған екі кедергінің эквиваленттік кедергісі//R=R1+R2

· Тізбектің активті (белсенді) қуатын есептеуге арналған теңдеуді көрсетіңіз.//P=UIcosj

· Тізбектің активті (белсенді) қуатын есептеуге арналған теңдеуді көрсетіңіз.//P=UIcosj

· Тізбектің кіріс кедергісін анықтаңыз.//Rкір=4r

· Тізбектің кіріс кедергісін анықтаңыз.//Rкір=3r

· Тізбектің кіріс кедергісін анықтаңыз.//Rкір=2r

· Тізбектің кіріс кедергісін анықтаңыз.//Rкір=4r

· Тізбектің кіріс кедергісін анықтаңыз.//Rкір=3r

· Тізбектің кіріс кедергісін анықтаңыз.//Rкір=2r

· Тізбекті · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольскийң реактивті (белсенді емес) қуатын есептеуге арналған теңдеуді көрсетіңіз.//Q=UIsinj

· Тізбектің реактивті (белсенді емес) қуатын есептеуге арналған теңдеуді көрсетіңіз.//Q=UIsinj

· Тізбектің реактивті (белсенді емес) тогын есептеуге арналған теңдеуді көрсетіңіз.//Ір=Іsinj

· Тізбектің реактивті (белсенді емес) тоғын есептеуге арналған теңдеуді көрсетіңіз.//Ір=Іsinj

· Тізбектің толық қуатын есептеуге арналған теңдеуді көрсетіңіз.//S=UI

· Тізбектің толық қуатын есептеуге арналған теңдеуді көрсетіңіз.//S=UI

· Ток (А) пен кернеудің (В) лездік мәндеріне жазылған теңдеу: i=14,2Sin(ωt+π/2) және u=169Sin(ωt · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский+π/2. Тізбектің кедергісін анықтаңыз.//12 Ом

· Ток (А) пен кернеудің (В) лездік мәндеріне жазылған теңдеу: i=14,2Sin(ωt+π/2) және u=169Sin(ωt+π/2. Тізбектің кедергісін анықтаңыз.//12 Ом

· Ток күші ... өлшенеді.//Ампермен

· Ток күші ... өлшенеді.//Ампермен

· Токтың лездік мәні үшін жазылған теңдеу: i=14,2Sin(ωt+π/2). Тізбекке тізбектей жалғанған амперметрдің көрсеткішін анықтаңыз.//10 А

· Токтың лездік мәні үшін жазылған теңдеу: i=14,2Sin(ωt+π/2). Тізбекке тізбектей жалғанған амперметрдің көрсеткішін анықтаңыз.//10 А

· Төменгі жиілікті П-тәрізді схемалы фильтрдің өткізу облысын көрсетіңіз.//

· Төменгі · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский жиілікті П-тәрізді схемалы фильтрдің өшіру облысын көрсетіңіз.//

· Төртұштылардың (төртполюстілік) фаза коэффициентінің өлшем бірлігі қандай?//Радиан

· Төртұштылардың коэффициенттерінің мәндері қандай тәжірибелердің нәтижесінде жеңіл анықталады?//Бос жүріс және қысқа тұйықталу тәжірибелері

· Төртұштылардың өшу коэффициентінің өлшем бірлігі қандай?//Бел

· Төртұштының кіріс сипаттамалық кедергісінің өрнегін көрсетіңіз.//

· Түйін кем дегенде ... тармақтың түйіскен жері.//3

· Түйін кем дегенде ... тармақтың түйіскен жері.//3

· Тұрақты ток тізбегінің қорек көзі қайсы?//Барлық жауап дұрыс

· Тұрақты ток тізбегінің қорек · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский көзі қайсы?//Барлық жауап дұрыс

· Уақыт тұрақтысы деп, ... шамасын айтады.//

· Үзбелердің санына қарай сүзгілер ... бөлінеді. //2

· Үш фазалы генератор бір қалыпты жүктемеде жұмыс істейді. Фазаның активті кедергісі 8 Ом, индуктивтік кедергісі 6 Ом. Қуат коэффициентін анықта//0,75

· Үш фазалы генератор неден тұрады?//Ротор, статор, орамалардан

· Үш фазалы жүйеге бірқалыпты жүктеме берілген кезде 800 Вт актив қуатын тұтынады. Жүктеменің толық қуаты 1000 Вт болған кезде қуат коэффициенті неге тең болады?//0,8

· Үш фазалы кернеулер жүйесінің басты қасиеті – ондағы кернеулердің алгебралық қосындысының кез келген мезетте ... тең болатындығы.//0

· Үш фазалы симметриялы · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский айнымалы токтың фазалық ығысу бұрышы неге тең?//1200

· Үш фазалық жүйені қосудың неше негізгі тәсілі бар?//2

· Үш фазалық жүйенің активтік қуаты//

· Үш фазалық жүйенің реактивтік қуаты//

· Үш фазалық, үш сымды жүйелерде, қабылдағыш симметриялы болмаған жағдайда қуатты, көбінесе қандай әдіспен өлшейді?//Екі ваттметрлік

· Фаза мен нольдік сымның арасындағы кернеу қалай аталады?//фазалық

· Фазалық кернеу 220 В, фазалық ток 5 А, қуат коэффициенті 0,8. Үш фазалы жүйенің активті қуатын анықта.//880 Вт

· Фазаның ығысуы дегеніміз – ол//екі және одан да көп синусоидалы шамаларды салыстырғандағы олардың уақытқа · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский байланысты бір-бірінен өзгеруі

· ЭҚК - нен тұратын тізбектің бөлігі үшін жазылған оператор түрдегі Ом заңы теңдеуін көрсетіңіз.//

· Электр тізбегінің уақыт тұрақтысы дегеніміз не? //Электр тізбегінде өтпелі процесс кезінде еркін ток (кернеу) шамасының е есе өзгеретін уақыт аралығы.

· Электр тізбектері үшін Кирхгофтың бірінші заңы бойынша ... теңдеу жазылады.//n – 1 , мұндағы n – түйіндер саны.

· Электр тізбектері үшін Кирхгофтың бірінші заңы бойынша ... теңдеу жазылады.//n – 1 , мұндағы n – түйіндер саны.

· Электр тізбектері үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша ... теңдеу жазылады.//m · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский - n + 1, мұндағы n – түйіндер саны, m – тармақтар саны.

· Электр тізбектері үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша ... теңдеу жазылады.//m - n + 1, мұндағы n – түйіндер саны, m – тармақтар саны.

· Электр тізбектері үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша ... теңдеу жазылады.//m - n + 1, мұндағы n – түйіндер саны, m – тармақтар саны.

· Электр тізбектері үшін Кирхгофтың екінші заңы бойынша ... теңдеу жазылады.//m - n + 1, мұндағы n – түйіндер саны, m – тармақтар саны.

· Электр энергиясы жинақталатын элемент қалай аталады?//сыйымдылық

· Электр энергиясы жинақталатын элемент қалай · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский аталады?//сыйымдылық

· Электрлік сүзгілерін төмендегідей түрде классификациялауға болады ...//Барлық жауаптар

Дата добавления: 2015-11-04; просмотров: 2 | Нарушение авторских прав


documentaqzmufx.html
documentaqznbqf.html
documentaqznjan.html
documentaqznqkv.html
documentaqznxvd.html
Документ · Айнымалы токтың үш фазалық жүйесін ашқан өнертапқыш инженер//М. О. Доливо - Добровольский